line decor

 
 
 
   


 
คุณครูสุกัญญา ขำอรุณ
เข้ารับการอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย 
ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

 ผู้อำนวยการ และตัวแทนคุณครู ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เขตบางนา 
และวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2557 ถวายภัตตาหารเช้า 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

ท่านผู้อำนวยการ พระวิทยากร วัดบางนานอก และคุณครูณัฐมาศ ร่วมฝึกซ้อมนักเรียน
ในการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย 
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2557

ตัวแทนนักเรียนทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเ ทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหาร ราย
วันที่ 28 เมษายน 2557 
ตัวแทนคุณครูโรงเรียนวัดบาง นานอกเข้ารับการอบรมตามโครง การการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤ ษ "Putting BMA on the Road to ASEAN 2015" รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พ.ค. 2557
ตัวแทนนักเรียน ทีมชายล้วน 
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลช นะเลิศ 
การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
ผู้อำนวยการ มอบของที่ระลึก
และอวยพรบุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือน พฤษภาคม  เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557
คุุณครูณั ฐมาศ บุญมีสิริเมธังกร 
รับโล่ครูส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุท ธศาสนา 
เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชาประจําปี 2557 
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2557 
ผู้อำนวยการและคุณครู
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครู  
ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ หอประชุม เวชากร เฉลิมพระเกียรติ
วัดบางนาใน  พระอารามหลวง
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557
ตัวแทน นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภททีม 5 คน ท่องพุทธวจน
พระสูตรที่ 1 และ 2 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยว
จัดโดยมูลนิธิ ชวนน้องท่องพุทธวจน
ณ มฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2557
ตัวแทนจาก บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จํากัด มอบถังดับเพลิง
ให้กับทางโรงเรียนเมื่อ 27 พ.ค. 2557
คุณครูตำรวจจากสถานีตำรวจบา งนา
ที่มาให้การอบรมเรื่องกฎจราจร
และการใส่หมวกกันน็อค
ให้กับนักเรียนเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557

 ผู้อำนวยการ นำนักเรียนทีมชายล้วน เข้าแสดงมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระโสภณธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ผู้อุปถัมภ์ส่งเสริมในกิจกรรมศาสนา
เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ค. 2557

ผู้อำนวยการ คณะคุณครู 
นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
ณ วัดบางนานอก เมื่อเวลา 9.20 น.
วันที่ 21 พ.ค. 2557

ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียน
รายงานผลการรับรางวัลชนะเลิศ
สวดโอ้เอ้วิหารราย และรางวัล
ชนะเลิศท่องพุทธวจน
ต่อผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบา งนา
และ ท่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2557 

คุณครูและนักเรียนสายชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 5 ทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันพระ เมื่อ 28 พ.ค. 2557

กิจกรรมคารวธรรม วันที่ 29 พ.ค. 2557
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนเขตบางนา
รับโล่เกียรติคุณ 100 ล้านความดี 103 ปี
ลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2557
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ตัวแทนนักเรียน ร่วมการประกวดแสดง
ละครธรรมะในงาน วันมาฆบูชา 
ประจำปี 2557 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
นายอรรถพร สุวัธนเดชา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
มอบประกาศนียบัตรและเข็ม "นคราพิทักษ์" 
ให้กับนางสาวศิริรัตน์ นิยมการ
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557
นักเรียนหญิงระดับชั้น ป.5 - ป.6
เข้ารับการอบรมบวชศีลจาริณีชีพราหมณ
์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ ผ.อ.โรงเรียน 
และครูณัฐมาศ บุญมีสิริเมธังกร เข้ารับโล่ 
ครูผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ตัวแทนนักเรียน ร่วมการประกวดแสดง
ละครธรรมะในงาน วันมาฆบูชา 
เข้ารับโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
เด็กหญิงฐีภาภรณ์ ธีระพันธ์และสมาชิก
กล่าวขอบคุณเพื่อนนักเรียนที่
ให้การสนับสนุนเลือกตนเองและสมาชิก
ให้ทำหน้าที่เป็นสภานักเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ท่านผู้อำนวย สมพร เสวีวัลลภ
มอบของที่ระลึกและอวยพรบุคลากร 
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กุมภาพันธ์ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
มีการจัดเตรียมงาน
โครงการค่ายบูณรณาการ
เรื่องกล้วย กล้วย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดบางนานอก
จัดโครงการค่ายบูรณาการ 
"เรื่องกล้วย กล้วย "

วันที่ 26 ก.พ. 2557
ผู้อำนวยการรับมอบถังขยะอันตราย
จากสำนักงานเขตบางนา

วันที่ 26 ก.พ. 2557
ศึกษานิเทศก์ สมหมาย ทัตติวงษ์
ทดสอบการอ่านนักเรียน ป.2

วันที่ 27 ก.พ. 2557
พีธีเปิดโครงการอยู่ค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาดระดับ 2 
และทดสอบวิชาพิเศษในหลักสูตร
วันที่ 27 ก.พ. 2557
กิจกรรมเดินทางไกล
และทำกิจกรรมสเก็ตภาพ
วันที่ 28 ก.พ. 2557
ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนสายชั้นอนุบาล
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ
วันที่ 28 ก.พ. 2557
กิจกรรมรอบกองไฟและ
พีธีปิดโครงการอยู่ค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาดระดับ 2 
     
     
ข้อมูลทั่วไป

รายการ
ข้อมูล
ที่ตั้ง 
เลขที่ 16/1  ถนนสรรพวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-1734985                  
Website 
http://www.watbangnanokschool.ac.th
Email   
watbangnanokschool@hotmail.com
วันก่อตั้ง
เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
พื้นที่โรงเรียน
จำนวน 1  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา
ผู้บริจาคที่ดิน
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก      (หลวงปู่แข) 
ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียน   
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
นาวาเอกจักรชัย  น้อยหัวหาด
ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา
สีประจำโรงเรียน
เขียว – เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นแก้ว
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์ปันปัญญากลางนักเรียน
สื่อการสอนภาษาไทย รวมสื่อการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรียนคอมพิวเตอร์กับ CAISTUDIO.INFO
e - Learing Center วิชาภาษาไทย ร่วมสื่อการสอน CAI กอท.
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
รวมสื่อการสอน CAI ภาษาอังกฤษ เกมส์ฝึกระบายสี
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รวมสื่อการสอน CAI ศิลปะ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ