line decor

 
 
 
   


 
ภาพกิจกรรมเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2557
คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน
วันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.
ท่านผู้อำนวยการสมพร เสวีวัลลภ
นำคณะตัวแทนครูโรงเรียนวัดบางนานอก
เข้าขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดบางนานอก
วันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 16.00 น.
ท่านผู้อำนวยการ คณะครู
และบุคลากร โรงเรียงวัดบางนานอก
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2557

วันที่ 6 มกราคม 2557 ท่านผู้อำนวย
สมพร เสวีวัลลภ มอบของที่ระลึก
และอวยพร บุคลากร ที่มีวันคล้าย
วันเกิด ในเดือน มกราคม

วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ท่านผู้อำนวยการ
คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาส ปีใหม่ 2557
วันที่ 10 มกราคม 2557
โรงเรียนวัดบางนานอก
จัดกิจกรรม วันเด็กและกีฬาสี
วันที่ 16 มกราคม 2557
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
ผ.อ.โรงเรียนและตัวแทนคณะครู
ร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2557
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
ครู อำภาพร ดาวัณณา 
ได้รับรางวัล " ผลงานดีเด่น"
ตามโครงการ Teacher Sharing 
แบ่งปันการเรียนรู้ กับครูภาษาไทย
วันที่ 20 มกราคม 2557
ผ.อ. โรงเรียน และตัวแทนครู
หัวหน้าสายชั้น ร่วมกล่าวต้อนรับ
นางสาวศิริรัตน์ นิยมการ  ซึ่งมา
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วันที่ 21 มกราคม 2557
ผ.อ. โรงเรียน และคุณครู

ร่วมให้การต้อนรับ
นางสาวศิริรัตน์ นิยมการ
วันที่ 21 มกราคม 2557
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ร่วมแสนความยินดีกับคุณครูที่
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
"หนึ่งแสดงครูดี" ประจำปี 2556 
วันที่ 21 มกราคม 2557
ผ.อ. โรงเรียนมอบวุฒิบัตรให้กับคุณครู
ที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้าง
พัฒนาสมาธิและจิตภาวนา
ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.

วันที่ 29 มกราคม 2557
ศึกษานิเทศก์ สมหมาย ทัตติวงษ์
ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ
แก่ผู้บริหารคณะคุณครู และนักเรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
พระโสภณธรรมวาที
เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา 
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก ได้นำไอศกรีมมาเลี้ยงนักเรียนและคณะครู 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนสายชั้น ป.1 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ 
ณ วัดบางนานอก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนจัดการแสดงดนตรี
ตามโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรี
ในโรงเรียนสังกัดกรุุงเทพมหานคร
บางนานอก The musical

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
ประกวดห้องเรียนสะอาด 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนจัดการเลือกตั้ง
สภานักเรียน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
เจ้าหน้าที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  มาให้ความรู้กับนักเรียนชาย ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึก
แก่นักศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์ 
พร้อมทั้งกล่าวอวยพร
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนจัดกิจกรรม
วันมาฆบูชา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนจัดกิจกรรม
ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ตัวแทนนักเรียน ร่วมการประกวดแสดง
ละครธรรมะในงาน วันมาฆบูชา 
ประจำปี 2557 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
นายอรรถพร สุวัธนเดชา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
มอบประกาศนียบัตรและเข็ม "นคราพิทักษ์" 
ให้กับนางสาวศิริรัตน์ นิยมการ
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557
นักเรียนหญิงระดับชั้น ป.5 - ป.6
เข้ารับการอบรมบวชศีลจาริณีชีพราหมณ
์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ ผ.อ.โรงเรียน 
และครูณัฐมาศ บุญมีสิริเมธังกร เข้ารับโล่ 
ครูผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ตัวแทนนักเรียน ร่วมการประกวดแสดง
ละครธรรมะในงาน วันมาฆบูชา 
เข้ารับโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
เด็กหญิงฐีภาภรณ์ ธีระพันธ์และสมาชิก
กล่าวขอบคุณเพื่อนนักเรียนที่
ให้การสนับสนุนเลือกตนเองและสมาชิก
ให้ทำหน้าที่เป็นสภานักเรียน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ท่านผู้อำนวย สมพร เสวีวัลลภ
มอบของที่ระลึกและอวยพรบุคลากร 
ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน กุมภาพันธ์ 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
มีการจัดเตรียมงาน
โครงการค่ายบูณรณาการ
เรื่องกล้วย กล้วย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดบางนานอก
จัดโครงการค่ายบูรณาการ 
"เรื่องกล้วย กล้วย "

วันที่ 26 ก.พ. 2557
ผู้อำนวยการรับมอบถังขยะอันตราย
จากสำนักงานเขตบางนา

วันที่ 26 ก.พ. 2557
ศึกษานิเทศก์ สมหมาย ทัตติวงษ์
ทดสอบการอ่านนักเรียน ป.2

วันที่ 27 ก.พ. 2557
พีธีเปิดโครงการอยู่ค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาดระดับ 2 
และทดสอบวิชาพิเศษในหลักสูตร
วันที่ 27 ก.พ. 2557
กิจกรรมเดินทางไกล
และทำกิจกรรมสเก็ตภาพ
วันที่ 28 ก.พ. 2557
ผู้บริหาร คุณครู นักเรียนสายชั้นอนุบาล
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ
วันที่ 28 ก.พ. 2557
กิจกรรมรอบกองไฟและ
พีธีปิดโครงการอยู่ค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาดระดับ 2 
     
     
ข้อมูลทั่วไป

รายการ
ข้อมูล
ที่ตั้ง 
เลขที่ 16/1  ถนนสรรพวุธ  แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
02-1734985                  
Website 
http://www.watbangnanokschool.ac.th
Email   
watbangnanokschool@hotmail.com
วันก่อตั้ง
เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
พื้นที่โรงเรียน
จำนวน 1  ไร่  3  งาน  70  ตารางวา
ผู้บริจาคที่ดิน
เจ้าอาวาสวัดบางนานอก      (หลวงปู่แข) 
ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียน   
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสาวสมพร เสวีวัลลภ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
นาวาเอกจักรชัย  น้อยหัวหาด
ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา
สีประจำโรงเรียน
เขียว – เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นแก้ว
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์ปันปัญญากลางนักเรียน
สื่อการสอนภาษาไทย รวมสื่อการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรียนคอมพิวเตอร์กับ CAISTUDIO.INFO
e - Learing Center วิชาภาษาไทย ร่วมสื่อการสอน CAI กอท.
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวมสื่อการสอน CAI สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมสื่อการสอน CAI สุขศึกษา
สื่อการสอนและข้อสอบ  
ประวัติศาสตร์  
   
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ
รวมสื่อการสอน CAI ภาษาอังกฤษ เกมส์ฝึกระบายสี
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รวมสื่อการสอน CAI ศิลปะ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ